„Niepełnosprawni – sprawni w pracy” 2021

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia OzN na rynek pracy. Aktywizacja zawodowa OzN nastąpi z wykorzystaniem portalu internetowego sprawniwpracy.com, który jest dostępny dla osób z różnymi dysfunkcjami, pełnego informacji o procesie rekrutacji, uprawnieniach i korzyściach z tytułu zatrudniania OzN.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów. Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być osoby, które w momencie przystąpienia do projektu nie są zatrudnione.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

•             doradztwa zawodowego
•             pośrednictwa pracy
•             poradnictwa psychologicznego
•             konsultacji specjalistycznych
•             spotkań aktywnego poszukiwania pracy
•             spotkań z pracodawcą

Poprzez realizację zadania zapewnimy niepełnosprawnym beneficjentom podniesienie umiejętności aktywnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy, umożliwimy wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.