„Aktywnie zdobywam pracę!”

 

 thumbnail_znaki_strona_www

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– nazwa projektu „Aktywnie zdobywam pracę!”

– Dofinansowanie  2 075 770,00 zł

– Całkowita wartość  2 297 540,00 zł

Opis zadania:

Wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową. Podjęcie zatrudnienia przez min. 36% beneficjentów projektu (BO). Zwiększenie szans OzN na rynku pracy poprzez organizację zintegrowanych działań.

Działania zaplanowane w projekcie będą skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów, którzy w procesie poszukiwania pracy potrzebują wsparcia takich specjalistów jak: doradca zawodowy czy pośrednik pracy.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

  • doradztwa zawodowego
  • pośrednictwa pracy
  • poradnictwa psychologicznego
  • konsultacji specjalistycznych
  • spotkań aktywnego poszukiwania pracy
  • spotkań z pracodawcą
  • szkoleń zawodowych
  • staży zawodowych

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2025